Teksten eucharistieviering “Je bent niet alleen!”

2018-09-24T16:36:45+00:00september 24th, 2018|

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Jaarthema 2018-2019

“JE BENT NIET ALLEEN!”

Startviering 22-23 september 2018

 

Kruisteken en begroeting

Voorganger

“Je bent niet alleen” Ook hier in de kerk zijn we niet alleen, we zijn hier samen verzameld rond de tafel van Heer in zijn Naam: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Lector

Het team van de pastorale eenheid koos voor dit werkjaar het thema: “Je bent niet alleen.” Wij leven in onze wereld met heel veel mensen. Als christenen noemen wij ons kinderen van God, Broers en zussen van elkaar. Dit houdt in dat God voor ons als een zorgende Vader is en dat wij zorg dragen voor elkaar, dat wij elkaar nabij zijn. Je bent niet alleen betekent niet voor iedereen hetzelfde. Sommige zullen zich goed in dit thema herkennen, ze voelen zich gedragen. Andere zullen een vraagteken zetten achter het thema: ze voelen zich alleen, en dat kan pijn doen. Aan ons om het komende jaar er aan werken dat iedereen zich thuis mag voelen, dat iedereen mag voelen “Je ben niet alleen!”

Gebed om vergeving

Zorg dragen voor elkaar, elkaar nabij zijn als broer of zus is niet altijd een gemakkelijke opgave. Laten wij daarom eerst om vergeving vragen.

Heer,

U draagt zorg voor ons maar u hebt deze zorg ook  aan ons toevertrouwd in de hoop, dat wij uw zorg delen met elkaar en voor elkaar want in die zorg bent Gij bij ons aanwezig. Heer ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Christus,  wij bidden u, dat wij voor elkaar  zorg kunnen en willen dragen vooral op die dagen, wanneer iemand heel bijzonder op onze zorgende liefde rekent.  Christus ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons wanneer wij niet wilden zien dat een ander ons nodig had of wanneer we niet thuis gaven als iemand een beroep op ons deed. Heer, ontferm U over ons.  Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich in zijn zorgende liefde over ons ontfermen.

Moge Hij onze tekortkomingen vergeven, ons genezen van onze traagheid in geloof en ons samenbrengen in zijn eeuwige liefde. Amen.

Eer aan God

Openingsgebed

God, Jezus vertelde ons dat Gij onze Vader zijt, en dat wij broers en zussen zijn van elkaar. Laat ons zoals Jezus naar de andere toegaan, hen bevestigen en dragen waar nodig. Dan worden wij echt broers en zussen van elkaar en dan krijgen wij echt het gevoel dat wij er niet alleen voorstaan. Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen.

Eerste lezing: De Heer is mijn herder naar psalm 23

De Heer is mijn Herder,  dus heb ik alles wat ik nodig heb!  Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mij innerlijk en leidt mij op de weg,
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.  U  bereidt heerlijk eten voor mij waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast! U zegent mij overvloedig!
Uw goedheid, liefde en trouw  mag ik mijn hele leven ervaren, en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen, in uw huis. Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelie:  Marcus 2, 1-12

Toen Hij enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen, die door vier mensen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed, waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken. Toen Jezus hun geloof zag zei Hij tot de lamme: “Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.’ De lamme stond op nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkte God en zeiden: “Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”  Woord van de Heer. Wij danken God.

Homilie   Geloofsbelijdenis

Voorbede

Laten wij het nu stil maken, hier in de kerk en in ons hart, en  richten wij ons gebedsintenties  tot God.

Bidden wij voor onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus. Dat wij in het voetspoor van Jezus en van onze Geelse heiligen zorg dragen voor alle mensen die ons werden toevertrouwd. Laat ons bidden.

Bidden wij voor de grote wereld waar vele mensen leven in armoede, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dat de politieke en religieuze leiders niet de verantwoordelijkheid blijven doorschuiven, maar dat ze samen zoeken naar menselijke oplossingen. Laat ons bidden.

Laat ons bidden voor onszelf. Dat wij meewerken aan een veilige en warme thuis voor iedereen in onze gemeenschap. Laten wij er samen voor zorgen dat iedereen in onze pastorale eenheid kan zeggen: “Ik ben niet alleen.” Laat ons bidden.

Intenties van de parochie

Heer, luister naar onze gebeden en geef ons wat U vroegen door Christus onze Heer. Amen.

Collecte   muziek

Gebed over de gaven

God, hier verzameld rond uw tafel bieden wij U brood en wijn aan. Samen willen wij gedenken hoe Jezus die laatste avond aan tafel zat met al zijn leerlingen en hoe hij brood en wijn deelde. Laten wij ook als gemeenschap aanzitten en het brood delen als kinderen van U en als broers en zussen van elkaar. Amen.

Prefatie en Groot dankgebed

Onze Vader

Laten wij samen (zingend) bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus onze gegeven heeft. Onze Vader….

Gebed om vrede

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten, zodat we zonder angst en zonder dreiging kunnen bouwen aan uw droom van vrede.  Dat willen wij elkaar van harte toewensen.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Dit eenvoudig stukje Brood is veel meer dan wat graan. Deze beker Wijn is veel meer dan sap van druiven. Want dit Brood en deze Wijn zitten vol rijkdom,  de rijkdom van God die ons liefheeft en Zich aan ons geeft. Zie het Lam Gods…

Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning

Het evangelie is een werkboek. Het bevat de grondlijnen
van een nieuwe wereld naar Gods hart.  Het is geen les- of voorleesboek. Je mag erin lezen, maar je moet vooral ervan leven.
Het gaat over Iemand, die je aanspreekt, je aankijkt, die je raakt met zijn woorden, je ongemakkelijk maakt, je hoop geeft, je verrast.
Een levensboek van Iemand die je lief heeft, onvoorwaardelijk tot het einde toe. Als je het evangelie zo leest, kan je het straks niet zomaar opzij leggen en overgaan tot de orde van de dag.
Wanneer je Jezus ontmoet in en doorheen het Boek van zijn leven,
raakt zijn Boodschap je in je hart. Dan wil je iets gaan doen,
omdat je op Hem vertrouwt en met Hem anderen gelukkig wil maken, omdat je handen jeuken…(Federatie Kana)

Slotgebed

Barmhartige God, wees aanwezig in onze woorden en in onze daden,

zodat deze aarde een woonplaats wordt waar al uw kinderen in vrede leven met elkaar. Maak ons vindingrijk en moedig om wegen te vinden die leiden naar elkaar, zodat er niemand nog alleen is.

Dit vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Zendingen en zegen

“Je bent niet alleen !” Wij krijgen de opdracht mee om daar in het komende werkjaar aan te werken. In onze gemeenschap of  van mens tot mens. Jezus is ons daar in voorgegaan. Zijn zegen moge ons de kracht geven om dit werk aan te kunnen. Zegen ons dan de algoede God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laat ons heengaan in vrede. Wij danken God.